messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ folder ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงาน
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครพนม เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้สมัครรับเลือกตั้งนากองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 192
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2563 | เปิดอ่าน : 155
รายงานผลการขอข้อมูลข่าวสารประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2563 | เปิดอ่าน : 141
เชิญชวนตอบแบบสอบถาม ผู้ส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) สำหรับ ผู้บริหารท้องถิ่น /ข้าราชการ/พนักงานจ้าง ฯ ด้วยตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 180
ขอเชิญชวนตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก( EIT) สำหรับประชาชนหรือผู้เคยมาติดต่อขอรับบริการจาก อบต.คำเตย poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 262
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 158
ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2563 | เปิดอ่าน : 161
เรื่อง การจ้างผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาทของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด 19) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2563 | เปิดอ่าน : 166
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตำเตย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2563 | เปิดอ่าน : 156
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2563 | เปิดอ่าน : 147
การขอใช้พื้นที่สาธารณะ หมู่ที่ 12 บ้านหนองกุง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2563 | เปิดอ่าน : 169
ทะเบียนประวัติคลังปัญญาผู้สูงอายุ และภูมิปัญญาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | เปิดอ่าน : 256
รายงานผู้ตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2562 | เปิดอ่าน : 174
เชิญชวนตอบแบบสอบถาม ผู้ส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) สำหรับ ผู้บริหารท้องถิ่น /ข้าราชการ/พนักงานจ้าง ฯ ด้วยตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2562 | เปิดอ่าน : 155
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย ขอประกาศประชาสัมพันธ์ การตอบแบบสอบถาม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2562 | เปิดอ่าน : 142
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายสยาม ศิริมงคล ได้ออกติดตามการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่บ้านโพนป่าหว้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 เมษายน 2562 | เปิดอ่าน : 181
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ยกเลิกบัญชีการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2562 | เปิดอ่าน : 154
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2562 | เปิดอ่าน : 145
ขั้นตอนการขออนุญาติก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2562 | เปิดอ่าน : 168
ระเบียบวาระการประชุม (ก.อบต.) ครั้งที่ ๑๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ ม.ค.๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2562 | เปิดอ่าน : 163
81 - 100 (ทั้งหมด 106 รายการ) 1 2 3 4 5 6