messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย call ข้อมูลการติดต่อ folder ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

บุคลากรภายใน
ปลัด อบต.
ส.ต.อ. ธรณินทร์ โคตสา
ปลัด อบต.คำเตย
โทร : 061 1643022
ส.ต.อ. ธรณินทร์ โคตสา
ปลัด อบต.คำเตย
โทร : 061 1643022
account_box การศึกษา
นายจรูญ แก้วกาหลง
นักสันทนาการชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 063-630-9171
นางสาวชนันญภัค พาผล
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
โทร : 0934287811
นางดารณี มองบุญ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางนภา นันทสา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสมปอง ไชยรัตน์
ครูชำนาญการ
นางอัจฉรา พิมพ์โต่ง
ครูชำนาญการ
นางสไบแพร นันสา
ครูชำนาญการ
นางเตือนใจ แก้วหาวงค์
ครูชำนาญการ
นางวาลี มิลดา
ครูชำนาญการ
นางกุลวรา วงศ์ศรีลา
ครูชำนาญการ
นางสาววิไลภรณ์ พาพิมพ์
ครูชำนาญการ
นางอังคนา โคตรที
ครูชำนาญการ
นางสาวรุ่งฤดี วงค์สีดา
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย
นางสาวนิตยา คนครอง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวกลิ่นผกา ศุภอภิวงค์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวเยาวลักษณ์ สิงห์แพง
ผู้ดูแลเด็ก
นางอุราภรณ์ คำมูล
ผู้ดูแลเด็ก
นางมีชัย เสนาช่วย
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวกนกเนตร ชัยเทศ
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย
นายเลิศฤทธิ์ รับจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน
บุคลากรภายใน
นายก อบต.
นายไพศาล เคนจันทร์
นายก อบต.คำเตย
โทร : 098-0179646
นายไพศาล เคนจันทร์
นายก อบต.คำเตย
โทร : 098-0179646

สถิติ sitemap
วันนี้ 67
เดือนนี้1,568
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)43,650
ทั้งหมด 186,381