องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
คำเตย
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เลขที่ 211 ม.1 ตำบลคำเตย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทร : 042 190 183 , 042 190 184 โทรสาร : 042 190 183

บุคลากรภายใน
ปลัด อบต.
ส.ต.ท.สมศักดิ์ เลิศสงคราม
ปลัด อบต.คำเตย
ส.ต.ท.สมศักดิ์ เลิศสงคราม
ปลัด อบต.คำเตย
account_box การศึกษา
นายอิทธิวัฒน์ สมจี
นักวิชาการศึกษา
นายอิทธิวัฒน์ สมจี
นักวิชาการศึกษา
นางอมร โสมรินทร์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.โพนค้อ
นางอมร โสมรินทร์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.โพนค้อ
นางเตือนใจ แก้วหาวงค์
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดไตรรัตนาราม
นางเตือนใจ แก้วหาวงค์
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดไตรรัตนาราม
นางกลิ่นผกา ศุภอภิวงศ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.คำเตย
นางกลิ่นผกา ศุภอภิวงศ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.คำเตย
นางเยาวลักษณ์ สิงห์แพง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดไตรรัตนาราม
นางเยาวลักษณ์ สิงห์แพง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดไตรรัตนาราม
นางสาวอุราภรณ์ หาวงค์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอุราภรณ์ หาวงค์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางกุลวรา วงค์ศรีลา
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดไตรรัตนาราม
นางกุลวรา วงค์ศรีลา
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดไตรรัตนาราม
นางนภา นันทสา
ครูผู้ดูแลเด็ก (ชำนาญการ) ศพด.คำเตย
นางนภา นันทสา
ครูผู้ดูแลเด็ก (ชำนาญการ) ศพด.คำเตย
นางนิดาวรรณ มีภูคำ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านโพนสวรรค์
นางนิดาวรรณ มีภูคำ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านโพนสวรรค์
นางนิตยา คนครอง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดไตรรัตนาราม
นางนิตยา คนครอง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดไตรรัตนาราม
นางวิไลภรณ์ พาพิมพ์
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.คำเตย
นางวิไลภรณ์ พาพิมพ์
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.คำเตย
นางสใบแพร นันสา
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านโพนค้อ
นางสใบแพร นันสา
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านโพนค้อ
นางสมปอง ไชยรัตน์
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.โพนสวรรค์
นางสมปอง ไชยรัตน์
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.โพนสวรรค์
นางสาวกนกเนตร ชัยเทศน์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.วังไฮ-หนองกุง
นางสาวกนกเนตร ชัยเทศน์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.วังไฮ-หนองกุง
นางสาวรุ่งฤดี วงษ์สีดา
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังไฮ-หนองกุง
นางสาวรุ่งฤดี วงษ์สีดา
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังไฮ-หนองกุง
นางอังคนา โคตรที
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.คำเตย
นางอังคนา โคตรที
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.คำเตย
นางอัจฉรา พิมพ์โต่ง
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดสามัคคีธรรม
นางอัจฉรา พิมพ์โต่ง
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดสามัคคีธรรม
บุคลากรภายใน
นายก อบต.
ส.ต.ท.สมศักดิ์ เลิศสงคราม
ปลัด อบต.คำเตย ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.คำเตย
ส.ต.ท.สมศักดิ์ เลิศสงคราม
ปลัด อบต.คำเตย ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.คำเตย

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 101