องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
คำเตย
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เลขที่ 211 ม.1 ตำบลคำเตย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทร : 042 190 183 , 042 190 184 โทรสาร : 042 190 183

บุคลากรภายใน
ปลัด อบต.
ส.ต.ท.สมศักดิ์ เลิศสงคราม
ปลัด อบต.คำเตย
ส.ต.ท.สมศักดิ์ เลิศสงคราม
ปลัด อบต.คำเตย
account_box คณะผู้บริหาร

อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง!

ข้อมูลจะแสดงเมื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

account_box สภา อบต.

อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง!

ข้อมูลจะแสดงเมื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

account_box หัวหน้าส่วนราชการ
สิบตำรวจโท สมศักดิ์ เลิศสงคราม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย
สิบตำรวจโท สมศักดิ์ เลิศสงคราม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย
นายจักรภพ นาวงค์หา
รองปลัด อบต.คำเตย
นายจักรภพ นาวงค์หา
รองปลัด อบต.คำเตย
นายชนินทร หอมเมือง
นักทรัพยากรบุคคล
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
นายชนินทร หอมเมือง
นักทรัพยากรบุคคล
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
นางมณีรัตน์ กลางประพันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางมณีรัตน์ กลางประพันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายยอดชาย พันแสน
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายยอดชาย พันแสน
ผู้อำนวยการกองช่าง
account_box สำนักปลัด
นายชนินทร หอมเมือง
นักทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
นายชนินทร หอมเมือง
นักทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวมัชรินทร์ แวงวรรณ
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวมัชรินทร์ แวงวรรณ
เจ้าพนักงานธุรการ
นางดวงใจ แคมชัยสงค์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางดวงใจ แคมชัยสงค์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวขนิษฐา จำปา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวขนิษฐา จำปา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวดอกอ้อ ยงทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวดอกอ้อ ยงทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวเมธิณี วิบูลย์กุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเกษตร
นางสาวเมธิณี วิบูลย์กุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเกษตร
นางสาวนงค์รักษ์ ต้นเคน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นางสาวนงค์รักษ์ ต้นเคน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นางชารียา หาวงค์
คนงานทั่วไป
นางชารียา หาวงค์
คนงานทั่วไป
นายงามพล เคนจันทร์
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
นายงามพล เคนจันทร์
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
นายพลพล มาลี
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายพลพล มาลี
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายทำนอง มาเมฆ
คนสวน
นายทำนอง มาเมฆ
คนสวน
นายณฐาภพ นามเจริญ
จ้างเหมาบริการ
นายณฐาภพ นามเจริญ
จ้างเหมาบริการ
account_box กองคลัง
นางมณีรัตน์ กลางประพันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางมณีรัตน์ กลางประพันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสุภาวดี พิมพ์กลาง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสุภาวดี พิมพ์กลาง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวกัลชนา ศรีแก้วน้ำใส
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวกัลชนา ศรีแก้วน้ำใส
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายจักรชัย เคนจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายจักรชัย เคนจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวธัญญลักษณ์ พรมใจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวธัญญลักษณ์ พรมใจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวดอกอ้อ ยงทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวดอกอ้อ ยงทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายระเอียด ทุมที
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง (กองคลัง)
นายระเอียด ทุมที
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง (กองคลัง)
นายณฐาภพ นามเจริญ
จ้างเหมาบริการ
นายณฐาภพ นามเจริญ
จ้างเหมาบริการ
account_box กองช่าง
นายยอดชาย พันแสน
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายยอดชาย พันแสน
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาววราภรณ์ ธนะนัน
เจ้าพนักงานธุรการกองช่าง
นางสาววราภรณ์ ธนะนัน
เจ้าพนักงานธุรการกองช่าง
นางสาวมลฤทัย คำคู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวมลฤทัย คำคู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายประวิทย์ อินพิมพ์
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายประวิทย์ อินพิมพ์
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายพูนศักดิ์ เคนจันทร์
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
นายพูนศักดิ์ เคนจันทร์
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
นายวินัย อำคาพานี
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายวินัย อำคาพานี
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายอิทธิรัส ทุมที
ช่วยช่วงสำรวจ
นายอิทธิรัส ทุมที
ช่วยช่วงสำรวจ
นายมณี เพ็งพรม
คนงานทั่วไป
นายมณี เพ็งพรม
คนงานทั่วไป
account_box การศึกษา
นายอิทธิวัฒน์ สมจี
นักวิชาการศึกษา
นายอิทธิวัฒน์ สมจี
นักวิชาการศึกษา
นางอมร โสมรินทร์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.โพนค้อ
นางอมร โสมรินทร์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.โพนค้อ
นางเตือนใจ แก้วหาวงค์
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดไตรรัตนาราม
นางเตือนใจ แก้วหาวงค์
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดไตรรัตนาราม
นางกลิ่นผกา ศุภอภิวงศ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.คำเตย
นางกลิ่นผกา ศุภอภิวงศ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.คำเตย
นางเยาวลักษณ์ สิงห์แพง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดไตรรัตนาราม
นางเยาวลักษณ์ สิงห์แพง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดไตรรัตนาราม
นางสาวอุราภรณ์ หาวงค์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอุราภรณ์ หาวงค์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางกุลวรา วงค์ศรีลา
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดไตรรัตนาราม
นางกุลวรา วงค์ศรีลา
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดไตรรัตนาราม
นางนภา นันทสา
ครูผู้ดูแลเด็ก (ชำนาญการ) ศพด.คำเตย
นางนภา นันทสา
ครูผู้ดูแลเด็ก (ชำนาญการ) ศพด.คำเตย
นางนิดาวรรณ มีภูคำ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านโพนสวรรค์
นางนิดาวรรณ มีภูคำ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านโพนสวรรค์
นางนิตยา คนครอง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดไตรรัตนาราม
นางนิตยา คนครอง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดไตรรัตนาราม
นางวิไลภรณ์ พาพิมพ์
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.คำเตย
นางวิไลภรณ์ พาพิมพ์
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.คำเตย
นางสใบแพร นันสา
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านโพนค้อ
นางสใบแพร นันสา
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านโพนค้อ
นางสมปอง ไชยรัตน์
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.โพนสวรรค์
นางสมปอง ไชยรัตน์
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.โพนสวรรค์
นางสาวกนกเนตร ชัยเทศน์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.วังไฮ-หนองกุง
นางสาวกนกเนตร ชัยเทศน์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.วังไฮ-หนองกุง
นางสาวรุ่งฤดี วงษ์สีดา
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังไฮ-หนองกุง
นางสาวรุ่งฤดี วงษ์สีดา
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังไฮ-หนองกุง
นางอังคนา โคตรที
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.คำเตย
นางอังคนา โคตรที
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.คำเตย
นางอัจฉรา พิมพ์โต่ง
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดสามัคคีธรรม
นางอัจฉรา พิมพ์โต่ง
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดสามัคคีธรรม
account_box ป้องกันสาธารณภัย
(ว่าง)
-
(ว่าง)
-
(ว่าง)
-
(ว่าง)
-
(ว่าง)
-
(ว่าง)
-
(ว่าง)
-
(ว่าง)
-
(ว่าง)
-
(ว่าง)
-
account_box สวัสดิการ
(ว่าง)
-
(ว่าง)
-
(ว่าง)
-
(ว่าง)
-
(ว่าง)
-
(ว่าง)
-
(ว่าง)
-
(ว่าง)
-
(ว่าง)
-
(ว่าง)
-
account_box สาธารณสุข
นายชัย แก้วหาวงค์
คนงานประจำรถขยะ
นายชัย แก้วหาวงค์
คนงานประจำรถขยะ
นายสมศรี ดาศรี
คนงานประจำรถขยะ
นายสมศรี ดาศรี
คนงานประจำรถขยะ
(ว่าง)
-
(ว่าง)
-
(ว่าง)
-
(ว่าง)
-
(ว่าง)
-
(ว่าง)
-
บุคลากรภายใน
account_box นายก อบต.
ส.ต.ท.สมศักดิ์ เลิศสงคราม
ปลัด อบต.คำเตย ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.คำเตย
ส.ต.ท.สมศักดิ์ เลิศสงคราม
ปลัด อบต.คำเตย ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.คำเตย

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 63