องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย call ข้อมูลการติดต่อ folder ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

บุคลากรภายใน
ปลัด อบต.
ส.ต.อ. ธรณินทร์ โคตสา
ปลัด อบต.คำเตย
โทร : 061 1643022
ส.ต.อ. ธรณินทร์ โคตสา
ปลัด อบต.คำเตย
โทร : 061 1643022
account_box คณะผู้บริหาร
นายไพศาล เคนจันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย
โทร : 098-017-9646
นายบุญเรือง รับจันทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย
โทร : 098-5985243
นายสมชาย จันทวงค์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย
โทร : 0811781907
นายนำโชค ภาโสม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย
โทร : 0857705400
account_box สภา อบต.
นายเอกพล บุญสอน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย
นางลักขณา สีกานิล
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย
นายอรุณ คำสอน
สมาชิกสภา อบต.คำเตย หมู่ที่ 1
นายบังอร มาดี
สมาชิกสภา อบต.คำเตย หมู่ที่ 3
นายรวิชวรรณ์ ทุมสาร
สมาชิกสภา อบต.คำเตย หมู่ที่ 4
นายประคอง ลายา
สมาชิกสภา อบต.คำเตย หมู่ที่ 5
นายประเสริฐ จูมแดง
สมาชิกสภา อบต.คำเตย หมู่ที่ 6
นายสมบูรณ์ ตั้นปา
สมาชิกสภา อบต.คำเตย หมู่ที่ 7
นายโชคทวี อุปลี
สมาชิกสภา อบต.คำเตย หมู่ที่ 8
นายวัฒนชัย ละลุน
สมาชิกสภา อบต.คำเตย หมู่ที่ 9
นายเดชา โก้เรือน
สมาชิกสภา อบต.คำเตย หมู่ที่ 10
นายสมพร ผิวพรรณ์
สมาชิกสภา อบต.คำเตย หมู่ที่ 12
นายวินิตย์ หาวงค์
สมาชิกสภา อบต.คำเตย หมู่ที่ 13
นายธนวัฒน์ หาวงค์
สมาชิกสภา อบต.คำเตย หมู่ที่ 14
นายสมัย วงค์ยา
สมาชิกสภา อบต.คำเตย หมู่ที่ 15
นายอภิชาติ นวลป้อง
สมาชิกสภา อบต.คำเตย หมู่ที่ 16
นายเปรม สุกทน
สมาชิกสภา อบต.คำเตย หมู่ที่ 17
นายอนุชัย ศรีแสง
สมาชิกสภา อบต.คำเตย หมู่ที่ 18
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
สิบตำรวจเอกธรณินทร์ โคตสา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย
โทร : 0611613022
นายจักรภพ นาวงค์หา
รองปลัด อบต.คำเตย
โทร : 081-9647010
นายยอดชาย พันแสน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0808094098
นายนพรุจ จันทะลุน
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 083-4256942
นางสาวจิรารัตน์ คำไพ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0630525066
นายปริชญ์ เมืองพลงาม
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ
โทร : 085-6795988
นายธานินทร์ ก่ำสี
หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 086-08907354
นางสาวชนันญภัค พาผล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 0934287811
นางสาวพจมาลย์ เหลาศรี
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
account_box สำนักปลัด
นายนพรุจ จันทะลุน
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0834256942
นายธนาวุฒิ กองวงษา
นิติกรปฏิบัติการ
นายธนพัต วงค์เกื้อทาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนขำนาญการ
นายมานะศักดิ์ แสนสามารถ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นายดิษพงศ์ โฉมยา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวราภรณ์ ธนะนัน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
พันจ่าเอกวรศักดิ์ คำหุ่ง
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวขนิษฐา จำปา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนงค์รักษ์ ต้นเคน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นางสาวเมธินี วิบูลย์กุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเกษตร
นายเลิศฤทธิ์ รับจันทร์
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์เยาวชน
นายบรรลือศักดิ์ เคนจันทร์
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง (กลางคืน)
นายงามพล เคนจันทร์
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง (กลางวัน)
account_box กองคลัง
นางสาวจิรารัตน์ คำไพ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0630525066
นางสาวปาริชาติ เลื่อนไชย
นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร : 0638987387
นายมาตร วงศ์แก้ว
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นา่งสาวพัณณิดา ไชยเดช
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 0821061054
นางสาวกุลพะสอน สุขพันธ์
เจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 0951135658
นางสาวสุภาวดี พิมพ์กลาง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวกัลชนา ศรีแก้วน้ำใส
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวธัญลักษณ์ พรมใจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวดอกอ้อ ยงทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายจักรชัย เคนจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายระเอียด ทุมที
พนักงานขับรถยนต์ (กองคลัง)
นายณฐาภพ นามเจริญ
จ้างเหมาบริหาร
account_box กองช่าง
นายยอดชาย พันแสน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0808094098
นางดวงใจ แคมชัยสงค์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวมลฤทัย คำคู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายพูนศักดิ์ เคนจันทร์
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
นายวินัย อำคาพานี
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายอิทธิรัส ทุมที
ช่วยช่วงสำรวจ
นายมณี เพ็งพรม
คนงานทั่วไป
นายอภินันทร์ ประยาว
ผู้ช่วยช่างโยธา
account_box การศึกษา
นางสาวชนันญภัค พาผล
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 0934287811
นายจรูญ แก้วกาหลง
นักสันทนาการ
นางดารณี มองบุญ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางนภา นันทสา
ครูชำนาญการ
นางสมปอง ไชยรัตน์
ครูชำนาญการ
นางอัจฉรา พิมพ์โต่ง
ครูชำนาญการ
นางสไบแพร นันสา
ครูชำนาญการ
นางเตือนใจ แก้วหาวงค์
ครูชำนาญการ
นางวาลี มิลดา
ครูชำนาญการ
นางกุลวรา วงศ์ศรีลา
ครูชำนาญการ
นางสาววิไลภรณ์ พาพิมพ์
ครูชำนาญการ
นางอังคนา โคตรที
ครูชำนาญการ
นางสาวรุ่งฤดี วงค์สีดา
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางสาวนิตยา คนครอง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวกลิ่นผกา ศุภอภิวงค์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวเยาวลักษณ์ สิงห์แพง
ผู้ดูแลเด็ก
นางอุราภรณ์ คำมูล
ผู้ดูแลเด็ก
account_box ป้องกันสาธารณภัย
จ่าเอกอดิศักดิ์ ใครอุบล
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายอรุณ นันสา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายจันศรี วงค์ศรีลา
พนักงานดับเพลิง
นายทินกร ผาทา
พนักงานวิทยุ (กลางคืน)
นายคำสิงห์ นวนแดง
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายดาวเรือง ผิวพรรณ์
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ (กลางคืน)
นายวินิจ ลินทะ
พนักงานดับเพลิง (กลางคืน)
นายศรัณพร ขายฝ้าย
พนักงานดับเพลิง (กลางคืน)
นายศรีพร นันสา
พนักงานดับเพลิง
นายสมศักดิ์ ศิริสุข
พนักงานดับเพลิง
account_box สวัสดิการ
นายปริชญ์ เมืองพลงาม
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ
โทร : 0856795988
นางสาวพรพรรณ ดวลลี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวกมลวิภา ดีนัก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
account_box สาธารณสุข
นายธานินทร์ ก่ำสี
หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 086-08907354
นางสาววรรณา หาญชนะ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาววรรณ หาคม
พนักงานจัดทำเอกสารและบรรทึกข้อมูลด้านสาธารณสุข
นายกาศ ทุมที
พนักงานประจำรถขยะ
นายชัย แก้วหาวงค์
พนักงานประจำรถขยะ
นายผจญ ไมตรี
พนักงานประจำรถขยะ
นายสมศรี ดาศรี
พนักงานประจำรถขยะ
บุคลากรภายใน
account_box นายก อบต.
นายไพศาล เคนจันทร์
นายก อบต.คำเตย
โทร : 098-0179646
นายไพศาล เคนจันทร์
นายก อบต.คำเตย
โทร : 098-0179646

สถิติ sitemap
วันนี้ 6626
เดือนนี้2,643
ทั้งหมด97,684