messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ folder ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงาน
account_box สาธารณสุข
นายธานินทร์ ก่ำสี
หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 086-0897354
นางสาววรรณา หาญชนะ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นายพงศธร ปานทอง
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นางสาววรรณ หาคม
พนักงานจัดทำเอกสารและบรรทึกข้อมูลด้านสาธารณสุข
นายกาศ ทุมที
พนักงานประจำรถขยะ
นายชัย แก้วหาวงค์
พนักงานประจำรถขยะ
นายผจญ ไมตรี
พนักงานประจำรถขยะ
นายสมศรี ดาศรี
พนักงานประจำรถขยะ
นายพลพล มาลี
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายวิเศษ สิงห์สา
พนักงานปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข