องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
คำเตย
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เลขที่ 211 ม.1 ตำบลคำเตย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทร : 042 190 183 , 042 190 184 โทรสาร : 042 190 183

บุคลากรภายใน
ปลัด อบต.
ส.ต.ท.สมศักดิ์ เลิศสงคราม
ปลัด อบต.คำเตย
ส.ต.ท.สมศักดิ์ เลิศสงคราม
ปลัด อบต.คำเตย
check_circle ศักยภาพในองค์กร
ศักยภาพของ อบต.คำเตย
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เป็น อบต.ขนาดกลาง มีขีดความสามารถในการบริหารงาน เพื่อให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่การปกครองได้อย่างมีประสิทธิภาพและ เต็มความสามารถ โดยมีระบบโครงสร้างการบริหารงาน อัตรากำลังบุคลากรขององค์กร สถานะการคลัง และเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและอยู่ในสภาพที่พร้อม ใช้งาน
- สถานะทางการเงินการคลัง

เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่สำคัญของ อบต.คำเตย

ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ การรวมกลุ่มของประชาชน การรวมกลุ่มที่สำคัญในตำบลคำเตย มีจำนวนทั้งสิ้น 103 กลุ่ม แยกประเภทกลุ่มย่อยได้ดังนี้ - กลุ่มส่งเสริมอาชีพ,กลุ่มเกษตรกร จำนวน 31 กลุ่ม - กลุ่มเศรษฐกิจชุมชน จำนวน 20 กลุ่ม - กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ จำนวน 18 กลุ่ม - กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน จำนวน 18 กลุ่ม - กลุ่มแม่บ้าน จำนวน 18 กลุ่ม - กลุ่ม สตรีประจำหมู่บ้าน จำนวน 18 กลุ่ม - กลุ่มกองทุนสวัสดิการสังคม จำนวน 1 กลุ่ม - กลุ่มกองทุนหลักประกันสุขภาพ จำนวน 1 กลุ่ม - ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลคำเตย จำนวน 1 ศูนย์ - สภาเด็กและเยาวชนตำบลคำเตย จำนวน 1 แห่ง - ศูนย์เยาวชนตำบลคำเตย จำนวน 1 ศูนย์
บุคลากรภายใน
นายก อบต.
ส.ต.ท.สมศักดิ์ เลิศสงคราม
ปลัด อบต.คำเตย ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.คำเตย
ส.ต.ท.สมศักดิ์ เลิศสงคราม
ปลัด อบต.คำเตย ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.คำเตย

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 60