messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย call ข้อมูลการติดต่อ folder ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

บุคลากรภายใน
ปลัด อบต.
ส.ต.อ. ธรณินทร์ โคตสา
ปลัด อบต.คำเตย
โทร : 061 1643022
ส.ต.อ. ธรณินทร์ โคตสา
ปลัด อบต.คำเตย
โทร : 061 1643022
account_box กองคลัง
นางสาวฑิตฐิตา ทุมประเสน
นักวิชาการพัสดุ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0801797722
นางสาวจิรารัตน์ คำไพ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
โทร : 0630525066
นางสาวปาริชาติ เลื่อนไชย
นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร : 0638987387
นายมาตร วงศ์แก้ว
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวกุลพะสอน สุขพันธ์
เจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 0951135658
นางสาวสุภาวดี พิมพ์กลาง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวกัลชนา ศรีแก้วน้ำใส
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวธัญลักษณ์ พรมใจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวดอกอ้อ ยงทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายจักรชัย เคนจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายระเอียด ทุมที
พนักงานขับรถยนต์ (กองคลัง)
นางสาวฐิติพร ทองกันทม
พนักงานบันทึกข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
นางสาวชลธิชา มาดี
พนักงานบันทึกข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
นางสาวสุพิชชา มาดี
พนักงานบันทึกข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
นายฤทธิ์ศักดิ์ แสนรังค์
พนักงานบันทึกข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
บุคลากรภายใน
นายก อบต.
นายไพศาล เคนจันทร์
นายก อบต.คำเตย
โทร : 098-0179646
นายไพศาล เคนจันทร์
นายก อบต.คำเตย
โทร : 098-0179646

สถิติ sitemap
วันนี้ 96
เดือนนี้1,568
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)43,650
ทั้งหมด 186,381