องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย call ข้อมูลการติดต่อ folder ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

บุคลากรภายใน
ปลัด อบต.
ส.ต.อ. ธรณินทร์ โคตสา
ปลัด อบต.คำเตย
โทร : 061 1643022
ส.ต.อ. ธรณินทร์ โคตสา
ปลัด อบต.คำเตย
โทร : 061 1643022
account_box สำนักปลัด
นายนพรุจ จันทะลุน
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0834256942
นายธนาวุฒิ กองวงษา
นิติกรปฏิบัติการ
นายธนพัต วงค์เกื้อทาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนขำนาญการ
นายมานะศักดิ์ แสนสามารถ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นายดิษพงศ์ โฉมยา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวราภรณ์ ธนะนัน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
พันจ่าเอกวรศักดิ์ คำหุ่ง
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวขนิษฐา จำปา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนงค์รักษ์ ต้นเคน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นางสาวเมธินี วิบูลย์กุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเกษตร
นายเลิศฤทธิ์ รับจันทร์
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์เยาวชน
นายบรรลือศักดิ์ เคนจันทร์
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง (กลางคืน)
นายงามพล เคนจันทร์
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง (กลางวัน)
บุคลากรภายใน
นายก อบต.
นายไพศาล เคนจันทร์
นายก อบต.คำเตย
โทร : 098-0179646
นายไพศาล เคนจันทร์
นายก อบต.คำเตย
โทร : 098-0179646

สถิติ sitemap
วันนี้ 6680
เดือนนี้2,643
ทั้งหมด97,684