messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย call ข้อมูลการติดต่อ folder ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

บุคลากรภายใน
ปลัด อบต.
ส.ต.อ. ธรณินทร์ โคตสา
ปลัด อบต.คำเตย
โทร : 061 1643022
ส.ต.อ. ธรณินทร์ โคตสา
ปลัด อบต.คำเตย
โทร : 061 1643022
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือ ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคมประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้านเส้นทางบ้านดอนแดงไปบ้านคำเตย หมู่ที่ 13 บ้านดอนแดง ตำบลคำเตย ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นผิวก่อสร้างไม่น้อยกว่า 7,500 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์( e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง การประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย ตำบลคำเตย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง ประชาสัมพันธ์การขออนุญาตก่อสร้างบ้าน อาคาร หรือ การขุดดิน ถมดิน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง รายชื่อผู้ชนะ การขายพัสดุ คุรุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ สูญหายหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 51 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
ประกาศจำหน่ายพัสดุประจำปี2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
find_in_page ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสอบแข่งขันเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
แผนการดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม ศูนย์บริการแบบเบ็ดเตล็ด (One Stop Service : OSS) ขององค์การบริหารส่วนตาบลคาเตย poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วม/ศุนย์บริการเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service : OSS ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม / ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service:OSS ) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง ระบบการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
ขั้นตอนการให้บริการ E-SERVICE
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129
1 - 20 (ทั้งหมด 105 รายการ) 1 2 3 4 5 6
บุคลากรภายใน
นายก อบต.
นายไพศาล เคนจันทร์
นายก อบต.คำเตย
โทร : 098-0179646
นายไพศาล เคนจันทร์
นายก อบต.คำเตย
โทร : 098-0179646

สถิติ sitemap
วันนี้ 87
เดือนนี้1,568
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)43,650
ทั้งหมด 186,381