องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
คำเตย
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เลขที่ 211 ม.1 ตำบลคำเตย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทร : 042 190 183 , 042 190 184 โทรสาร : 042 190 183

บุคลากรภายใน
ปลัด อบต.
ส.ต.ท.สมศักดิ์ เลิศสงคราม
ปลัด อบต.คำเตย
ส.ต.ท.สมศักดิ์ เลิศสงคราม
ปลัด อบต.คำเตย
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง สถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดป้ายหาเสียงเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ บริหหารส่วนตำบลคำเตย poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานจ้าง และ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโพนสวรรค์ หมูที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโพนสวรรค์ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ ( e-biddimg)
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณจักรเป็นกรณีพิเศษภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ 29 ธันวาคม 2563 (ฉบับ ที่ 3)
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย ประกาศองคืการบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์(ดีเชล) สามารถดับเพลิงได้
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file เรื่อง แจ้งให้ดำเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง ระเบียบการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.คำเตยคัพ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2564
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง แก้ไขประกาศ การช่วยเหลือประชาชนด้านการส่วเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ได้รับผลกระทบกรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVOD - 19 )
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์พื้นที่ปิดประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณราเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาติประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการขายพัสดุ คุรุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพสูญหายหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
1 - 20 (ทั้งหมด 55 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
นายก อบต.
ส.ต.ท.สมศักดิ์ เลิศสงคราม
ปลัด อบต.คำเตย ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.คำเตย
ส.ต.ท.สมศักดิ์ เลิศสงคราม
ปลัด อบต.คำเตย ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.คำเตย

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 70