messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ folder ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงาน
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาสองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแจ่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 137
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 138
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 111
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 138
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 123
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง ประชาสัมพันการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 180
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย ที่ 76/2565 เรื่อง ปิดสำนักงานชั่วคราว poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 145
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง ระเบียบการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.คำเตยคัพ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 832
การยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งนายกและสามาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 181
คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 3239ทับ2564 ลว 8 ธ.ค. 64 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 216
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง สถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดป้ายหาเสียงเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 247
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 227
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ บริหหารส่วนตำบลคำเตย poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 228
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดเก็บขยะมูลฝอย อบต.คำเตย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 86
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 221
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานจ้าง และ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 210
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 199
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 185
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน : 199
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน : 195
41 - 60 (ทั้งหมด 106 รายการ) 1 2 3 4 5 6