messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ folder ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงาน
check_circle สภาพทั่วไป อบต.คำเตย
คำขวัญองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย
" แหล่งท่องเที่ยวดอนปู่ตา นานาเครื่องจักสาน แตงโมหวาน ยางพารา ขายค้าสลากกินแบ่ง แหล่งหินขาวคำหมากฟัก เอกลักษณ์เผ่ากะเลิง "
คำขวัญองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย
"คำเตยเมืองน่าอยู่ ควบคู่บริการ สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น"
พันธกิจการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย มี 10 ข้อ ดังนี้
(1) จัดให้มีระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ (2) จัดให้มีโครงสร้างพืันฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐานครอบคลุมทุกพื้นที่ (3) จัดให้มีสวัสดิการสังคมสงเคราะห์แก่่ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (4) จัดให้มีระบบสาธารณสุขที่มีคุณภาพตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน (5) จัดให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เป็นระบบ (6) สร้างโอกาสให้ประชาชนมีอาชีพที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว (7) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการเกษตร (8) พัฒนา ปรับปรุงระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล (9) ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ ตามความต้องการของท้องถิ่น (10) อนุรักษ์ พื้นฟู สืบทอด ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
1. ด้านกายภาพ
1.1 ลักษณะที่ตั้ง ตำบลคำเตย ตั้งอยู่ในเขตตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ที่ละติจูดที่ 104 41 15 " ลองติดจูดที่ 17 12 06" โดยห่างจากอำเภอเมืองนครพนมประมาณ 25 กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดนครพนม 30 กิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 760 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อ ตำบลหนองญาติ ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมือง ทิศใต้ ติดต่อ ตำบลโพนแพง ตำบลนาถ่อน อ.ธาตุพนม ตำบลนางาม อ.เรณูนคร ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลขามเฒ่า ตำบลดงขวาง ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลกุตาไก้ ตำบลนามะเขือ อ.ปลาปาก 1.2 เขตการปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย มีเขตการปกครองทั้งหมด 18 หมู่บ้าน ดังนี้ (1) บ้านหนองดินแดง หมู่ที่ 1 (2) บ้านโพนสวรรค์ หมู่ที่ 2 (3) บ้านวังไฮ หมู่ที่ 3 (4) บ้านคำเตย หมู่ที่ 4 (5) บ้านคำเตย หมู่ที่ 5 (6) บ้านคำเตย หมู่ที่ 6 (7) บ้านโพนป่าหว้าน หมู่ที่ 7 (8) บ้านทุ่งมน หมู่ที่ 8 (9) บ้านดอนแดง หมู่ที่ 9 (10) บ้านโพนค้อ หมู่ที่ 10 (11) บ้านหนองยาวหมู่ที่ 11 (12) บ้านหนองกุง หมู่ที่ 12 (13) บ้านดอนแดง หมู่ที่ 13 (14) บ้านเจริญทองหมู่ที่ 14 (15) บ้านดอนแดง หมู่ที่ 15 (16) บ้านคำเตย หมู่ที่ 16 (17) บ้านทุ่งมน หมู่ที่ 17 (18) บ้านโพนสวรรค์หมู่ที่ 18 1.3 เนื้อที่ ตำบลคำเตยมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 98 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 64,875 ไร่ โดยแยกเป็นดังนี้ - พื้นที่ทำการเกษตร 28,087.5 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 42 ของพื้นที่ทั้งหมด - พื้นที่ป่าไม้ 23,406.25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 35 ของพื้นที่ทั้งหมด - พื้นที่สาธารณะ 7,356.25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 11 ของพื้นที่ทั้งหมด - พื้นที่สร้างที่อยู่อาศัย 6,687.5 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 10 ของพื้นที่ทั้งหมด - พื้นที่อื่น ๆ สถานที่ราชการ ร้านค้า อาคารพาณิชย์ เหมืองหินขาวฯ 1,337.5 ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 2 ของพื้นที่ทั้งหมด 1.4 สภาพภูมิประเทศ ตำบลคำเตย มีลักษณะภูมิประเทศทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้สลับกับทุ่งหญ้า เหมาะแก่การทำการเกษตร และ เลี้ยงสัตว์ โดยมีป่าไม้ที่เกิดเองตามธรรมชาติเป็นจำนวนมาก เช่น ป่าเต็งรัง ป่าไผ่ ป่าเบญจพรรณ เป็นต้น สภาพดินมีความอุดมสมบูรณ์ ปริมาณน้ำฝน ฝนตกเฉลี่ย มากกว่า 2,000 ม.ม./ปี แต่ขาดแหล่งเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง 1.5 ลักษณะภูมิอากาศ ตำบลคำเตยมีลักษณะภูมิอากาศแบบลมมรสุม แบ่งเป็น 3 ฤดู ดังนี้ - ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน - ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม - ตุลาคม - ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน - มกร