messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย call ข้อมูลการติดต่อ folder ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

บุคลากรภายใน
ปลัด อบต.
ส.ต.อ. ธรณินทร์ โคตสา
ปลัด อบต.คำเตย
โทร : 061 1643022
ส.ต.อ. ธรณินทร์ โคตสา
ปลัด อบต.คำเตย
โทร : 061 1643022
account_box กองช่าง
นายยอดชาย พันแสน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0808094098
นางดวงใจ แคมชัยสงค์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวมลฤทัย คำคู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายพูนศักดิ์ เคนจันทร์
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
นายวินัย อำคาพานี
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายอิทธิรัส ทุมที
ช่วยช่วงสำรวจ
นางสาวณิชาภรณ์ ตั้นปา
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายมณี เพ็งพรม
คนงานทั่วไป
นายพิพัฒน์ สิมดา
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
นายกิติพงษ์ เคนจันทร์
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
นายพงษ์เทพ หลานวงค์
คนงานทั่วไป
บุคลากรภายใน
นายก อบต.
นายไพศาล เคนจันทร์
นายก อบต.คำเตย
โทร : 098-0179646
นายไพศาล เคนจันทร์
นายก อบต.คำเตย
โทร : 098-0179646

สถิติ sitemap
วันนี้ 74
เดือนนี้1,568
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)43,650
ทั้งหมด 186,381