messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย call ข้อมูลการติดต่อ folder ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

บุคลากรภายใน
ปลัด อบต.
ส.ต.อ. ธรณินทร์ โคตสา
ปลัด อบต.คำเตย
โทร : 061 1643022
ส.ต.อ. ธรณินทร์ โคตสา
ปลัด อบต.คำเตย
โทร : 061 1643022
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2567 สำหรับเด็กอนุบาล เด็ก ป.1-ป.6 ของโรงเรียน ทั้ง 8 แห่ง จำนวน 100 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2567 สำหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 8 แห่ง จำนวน 100 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) กระดาษ เอ๔ ๘๐แกรม จำนวน ๕๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอฯ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อวัสดุจราจร (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองดินแดง หมู่ที่ 1 กว้าง 0.30 เมตร ยาว 82 เมตร ลึก 0.30 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางภายในหมู่บ้าน บ้านดอนแดง หมู่ที่ 15 กว้าง 0.30 เมตร ยาว 82 เมตร ลึก 0.30 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางภายในหมู่บ้าน บ้านโพนสวรรค์ หมู่ที่ 18 กว้าง 0.30 เมตร ยาว 82 เมตร ลึก 0.30 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างเสริมบ่อพัก คสล.ท่อระบายน้ำ คสล.ศก.0.40 เมตร ภายในหมู่บ้าน บ้านคำเตย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างทำป้ายไวนิลและแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ งานป้องกัน หมายเลขครุภัณฑ์ 420-50-0013 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ กองช่าง (รถกระเช้าไฟฟ้า) ทะเบียน 80-8997 นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อศาลาไม้ สำหรับบริการผู้มาติดต่อราชการองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อศาลาไม้ สำหรับบริการผู้มาติดต่อราชการองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ในการอบรม ตามโครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ เอ๔ ๘๐แกรม) จำนวน ๕๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ เอ๔ ๘๐แกรม) จำนวน ๑๖๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อโทรศัพท์พื้นฐาน (แบบไร้สาย) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักปลัด) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่ิองพิมพ์เลเซอร์หรือ LEDสี ชนิด Network (กองคลัง) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ป้ายไฟสามเหลี่ยมหยุดตรวจ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อต้นดาวเรืองเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์รถขยะคันเล็ก หมายเลขทะเบียน บต 7393 นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6242 นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 80-8997 นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด (ชุดเครื่องขยายเสียงติดรถโฆษณา) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (สำนักปลัด) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษ A4 80 แกรม จำนวน ๑๐๐ รีม (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษ A4 80 แกรม จำนวน ๑๐๐ รีม (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย ตำบลคำเตย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างปรับปรุงระบบประปา บ้านดอนแดง หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง สำนักปลัด หมายเลขทะเบียน บง 1313 นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง (สำนักปลัด) หมายเลขทะเบียน กค 81 นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง รถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กฉ 5081 นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed ซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-6018 นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ รถบรรทุกขยะ ทะเบียน บต 7393 นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตาชั่งนำ้หนัก ขนาด ๖๐ กิโลกรัม) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างทำฉากกั้นห้องหรือพาทิชั่น (Partition) แบบมีช่องรับเอกสารพร้อมติดตั้ง ห้องสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างทำฉากกั้นห้องหรือพาทิชั่น (Partition) แบบมีช่องรับเอกสารพร้อมติดตั้ง ห้องสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ใช้สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง กองคลัง หมายเลขทะเบียน กง 897 นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังสีดำขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ ลิตร มีฝาปิด (ฝ่ายสาธารณสุข) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น ขนาด ๕ คิวบิกฟุต จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) กองสวัสดิการสังคม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แบบที่ 1 แท๊บเล็ต (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
1 - 50 (ทั้งหมด 461 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
บุคลากรภายใน
1706115600 นายก อบต.
นายไพศาล เคนจันทร์
นายก อบต.คำเตย
โทร : 098-0179646
นายไพศาล เคนจันทร์
นายก อบต.คำเตย
โทร : 098-0179646

สถิติ sitemap
วันนี้ 107
เดือนนี้1,568
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)43,650
ทั้งหมด 186,381