messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย call ข้อมูลการติดต่อ folder ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

บุคลากรภายใน
ปลัด อบต.
ส.ต.อ. ธรณินทร์ โคตสา
ปลัด อบต.คำเตย
โทร : 061 1643022
ส.ต.อ. ธรณินทร์ โคตสา
ปลัด อบต.คำเตย
โทร : 061 1643022

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ (ถาม-ตอบ) Q&A
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

รายละเอียดการสอบถาม ผู้สอบถาม คำตอบจากเจ้าหน้าที่
สวัสดีครับ ขออนุญาตสอบถามเรื่องจดทะเบียนพาณิชย์ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างครับ (07 เมษายน 2565) - สวัสดีคะ การจดทะเบียนพาณิชย์ กำหนดระยะเวลาการจดทะเบียนพาณิชย์ ผู้ประกอบกิจการค้าต้องยื่นจะทะเบียนภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มประกอบกิจการค้า หรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนหรือวันเลิกประกอบกิจการค้า เอกสารประกอบการยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์บุคคลธรรมดา ( ตั้งใหม่/แก้ไขเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก) (๑) คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ ( แบบ ทพ.) (๒) สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ประกอบพาณิชยกิจ (๓) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบกพาณิชยกิจ (๔) กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ (๔.๑) หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหม่ (๔.๒) สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้านหรือสำเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่า หรือเอกสารสิทธิ์อย่างอื่นที่ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความยินยอม (๔.๓) แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจและสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป (๕) หนังสือมอบอำนาจ ( ถ้ามี ) (๖) สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับมอบอำนาจ ( ถ้ามี ) อัตราค่าธรรมเนียม (๑) การจดทะเบียนพาณิชย์ ( ตั้งใหม่ ) ให้เรียกเก็บ ๕๐ บาท (๒) การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ ให้เรียกเก็บครั้งละ ๒๐ บาท (๓) การจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ ให้เรียกเก็บครั้งละ ๒๐ บาท (๔) ค่าธรรมเนียมการขอให้ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ ให้เรียกเก็บครั้งละ ๓๐ บาท (๕) ค่าธรรมเนียมการขอตรวจดูเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ ของผู้ประกอบพาณิชยกิจรายหนึ่งให้เรียกเก็บครั้งละ ๒๐ บาท (๖) ค่าธรรมเนียมการขอให้คัดสำเนา และรับรองสำเนาเอกสารเกี่ยวกับ การจดทะเบียนพาณิชยกิจของผู้ประกอบพาณิชยกิจรายหนึ่ง ให้เรียกเก็บครั้งละ ๓๐ บาท  
ตอบคำถามแล้ว 1 คำถาม

ตั้งคำถามใหม่

รายละเอียดการสอบถาม


ใส่ code:

บุคลากรภายใน
นายก อบต.
นายไพศาล เคนจันทร์
นายก อบต.คำเตย
โทร : 098-0179646
นายไพศาล เคนจันทร์
นายก อบต.คำเตย
โทร : 098-0179646

สถิติ sitemap
วันนี้ 24
เดือนนี้1,568
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)43,650
ทั้งหมด 186,381