messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ folder ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงาน
check_circle อัตรากำลังของ อบต.คำเตย
จำนวนพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย แบ่งเป็น 3 ส่วน จำนวนทั้งสิ้น 53 คน ดังนี้
- สำนักงานปลัด จำนวน 28 คน (ข้าราชการ 6 คน ,พนักงานจ้าง 22 คน) - กองคลัง จำนวน 5 คน (ข้าราชการ 3 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน พนักงานจ้าง 2 คน) - กองช่าง จำนวน 7 คน (ข้าราชการ 2 คน พนักงานจ้าง 5 คน)
ระดับการศึกษาของบุคลากร
- ประถมศึกษา จำนวน 9 คน - มัธยมศึกษา/ ปวช./ปวส/ปวท.. จำนวน 8 คน - ปริญญาตรี จำนวน 20 คน - ปริญญาโท จำนวน 5 คน
ตารางข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย (พฤษภาคม 2559 )