องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย call ข้อมูลการติดต่อ folder ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

บุคลากรภายใน
ปลัด อบต.
ส.ต.อ. ธรณินทร์ โคตสา
ปลัด อบต.คำเตย
โทร : 061 1643022
ส.ต.อ. ธรณินทร์ โคตสา
ปลัด อบต.คำเตย
โทร : 061 1643022
picture_as_pdf กฏหมาย ประกาศ ระเบียบ
insert_drive_file การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151
insert_drive_file พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131
photo พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130
insert_drive_file พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133
insert_drive_file พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133
insert_drive_file พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131
insert_drive_file ระเบียบศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123
photo พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128
insert_drive_file พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148
insert_drive_file กฎหมายที่เกี่ยวกับการปฎิบัติงานของ อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146
insert_drive_file พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142
insert_drive_file พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137
insert_drive_file พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140
insert_drive_file พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138
insert_drive_file พระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141
insert_drive_file พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141
insert_drive_file พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147
insert_drive_file พ.ร.บ.สุสานและณาปนสถาน2528 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145
1 - 20 (ทั้งหมด 29 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
นายก อบต.
นายไพศาล เคนจันทร์
นายก อบต.คำเตย
โทร : 098-0179646
นายไพศาล เคนจันทร์
นายก อบต.คำเตย
โทร : 098-0179646

สถิติ sitemap
วันนี้ 6666
เดือนนี้2,643
ทั้งหมด97,684