messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย call ข้อมูลการติดต่อ folder ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

บุคลากรภายใน
ปลัด อบต.
ส.ต.อ. ธรณินทร์ โคตสา
ปลัด อบต.คำเตย
โทร : 061 1643022
ส.ต.อ. ธรณินทร์ โคตสา
ปลัด อบต.คำเตย
โทร : 061 1643022
picture_as_pdf กฏหมาย ประกาศ ระเบียบ
การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183
ระเบียบศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 180
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 660
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197
กฎหมายที่เกี่ยวกับการปฎิบัติงานของ อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197
พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198
พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189
พระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195
พ.ร.บ.สุสานและณาปนสถาน2528 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 180
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ 2556 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195
พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบ 2537 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169
1 - 20 (ทั้งหมด 26 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
นายก อบต.
นายไพศาล เคนจันทร์
นายก อบต.คำเตย
โทร : 098-0179646
นายไพศาล เคนจันทร์
นายก อบต.คำเตย
โทร : 098-0179646

สถิติ sitemap
วันนี้ 92
เดือนนี้1,568
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)43,650
ทั้งหมด 186,381