องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
คำเตย
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เลขที่ 211 ม.1 ตำบลคำเตย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทร : 042 190 183 , 042 190 184 โทรสาร : 042 190 183

บุคลากรภายใน
ปลัด อบต.
ส.ต.ท.สมศักดิ์ เลิศสงคราม
ปลัด อบต.คำเตย
ส.ต.ท.สมศักดิ์ เลิศสงคราม
ปลัด อบต.คำเตย
picture_as_pdf กฏหมาย ประกาศ ระเบียบ
insert_drive_file การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file พ.ร.บ.สุสานและณาปนสถาน2528
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
photo พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติการขุดดินและถมที่ดิน พ.ศ. 2543
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติการควบคุมโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบ 2537
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ 2556
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการ
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file กฎหมายที่เกี่ยวกับการปฎิบัติงานของ อปท.
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5]
insert_drive_file พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
1 - 20 (ทั้งหมด 29 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
นายก อบต.
ส.ต.ท.สมศักดิ์ เลิศสงคราม
ปลัด อบต.คำเตย ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.คำเตย
ส.ต.ท.สมศักดิ์ เลิศสงคราม
ปลัด อบต.คำเตย ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.คำเตย

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 116