ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอฯ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง