ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ เอ๔ ๘๐แกรม) จำนวน ๕๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง