ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุจราจร (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง