ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางภายในหมู่บ้าน บ้านดอนแดง หมู่ที่ 15 กว้าง 0.30 เมตร ยาว 82 เมตร ลึก 0.30 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง