ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองดินแดง หมู่ที่ 1 กว้าง 0.30 เมตร ยาว 82 เมตร ลึก 0.30 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง