ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู (รวมค่าติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง