ชื่อเรื่อง : จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางภายในหมู่บ้าน บ้านหนองกุง หมู่ที่ 12 (ช่วงที่1,ช่วงที่2) ขนาดท่อ คสล.ศก. 0.60 เมตร ความยาวรวม 170 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. (เส้นทางภายในหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง