ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎร พ.ศ. 2566
รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎร พ.ศ. 2566
ชื่อไฟล์ : 9na8p65Tue32111.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้