ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภาย การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: ITA)
รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภาย การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: ITA)
ชื่อไฟล์ : ZQiLAV7Mon73323.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้