ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางภายในหมู่บ้าน บ้านโพนสวรรค์ หมู่ที่ 18 กว้าง 0.30 เมตร ยาว 82 เมตร ลึก 0.30 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง