ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 48,000 บีทียู (ห้องกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง