ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการป้องกันพิษสุนัขบ้าในสัตว์ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราขนารี ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง