ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง (แผนงานเคหะและชุมชน) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง