ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันจารบี,กระบอบอัดจารบี,น้ำมันเบรค,น้ำมันกลั่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง