ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองดินแดง หมู่ที่ 1 (เส้นทางบ้านนายสุนทร แก้วแยง - บ้านนายพรมมา ดีกิ่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง