ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินลูกรังเส้นทางไปสู่พื้นที่การเกษตร (เป็นหลุมเป็นบ่อ) (ช่วงที่1) เส้นทางบ้านเจริญทอง - บ้านหน่องไผ่ (ช่วงที่2) เส้นทางไปหนองท่ม บ้านเจริญทอง หมู่ที่ 14 ตำบลคำเตย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง