ชื่อเรื่อง : ซื้อแบบพิมพ์สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง