messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย call ข้อมูลการติดต่อ folder ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

บุคลากรภายใน
ปลัด อบต.
ส.ต.อ. ธรณินทร์ โคตสา
ปลัด อบต.คำเตย
โทร : 061 1643022
ส.ต.อ. ธรณินทร์ โคตสา
ปลัด อบต.คำเตย
โทร : 061 1643022
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้านเส้นทางบ้านดอนแดงไป บ้านคำเตย หมู่ที่ 13 บ้านดอนแดง ต.คำเตย ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 7,500 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย ตำบลคำเตย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างปรับปรุงห้องกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย ตำบลคำเตย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนป่าหว้าน หมู่ที่ 7 (ช่วงที่ 1,ช่วงที่ 2) ปากกว้าง 0.30 เมตร ยาว 100 เมตร ลึก 0.30 เมตร (เส้นทางภายในหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนแดง หมู่ที่ 15 ปากกว้าง 0.30 เมตร ยาว 93.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร (เส้นทางภายในหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำภาคเรียนที่ 12566 สำหรับเด็กอนุบาล เด็ก ป.1-ป.6 ของโรงเรียน ทั้ง 8 แห่ง และสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 8 แห่ง จำนวน 130 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างขุดลอกลำห้วยขี้หมู บ้านดอนแดง หมู่ที่ 9 ปากกว้าง 25.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนสวรรค์ หมู่ที่ 2 ปากรางกว้าง 0.30 เมตร ยาว 156.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร (เส้นทางภายในหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำเตย หมู่ที่ 16 (ช่วงที่ 1) ปากรางกว้าง 0.30 เมตร ยาว 106 เมตร ลึก 0.30 เมตร (ช่วงที่ 2) ปากรางกว้าง 0.30 เมตร ยาว 50 เมตร ลึก 0.30 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนสวรรค์ หมู่ที่ 18 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (เส้นทางบ้านนายเสถียร) หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 440 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ช่วงที่ 1,ช่วงที่ 2) บ้านโพนค้อ หมู่ที่ 10 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 71.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 213 ตารางเมตร (เส้นทางภายในหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างขุดลอกหนองแต้ บ้านวังไฮ หมู่ที่ 3 ปากกว้าง 30 เมตร ยาว 50 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางภายในหมู่บ้าน บ้านหนองกุง หมู่ที่ 12 (ช่วงที่1,ช่วงที่2) ขนาดท่อ คสล.ศก. 0.60 เมตร ความยาวรวม 170 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. (เส้นทางภายในหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางภายในหมู่บ้าน บ้านคำเตย หมู่ที่ 4 ขนาดท่อ คสล.ศก. 0.60 เมตร ความยาวรวม 170 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. (เส้นทางภายในหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำเตย หมู่ที่ 6 (ช่วงที่1,ช่วงที่2) ปากรางกว้าง 0.30 เมตร ยาว 156 เมตร ลึก 0.30 เมตร (เส้นทางภายในหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเจริญทอง หมู่ที่ 14 ปากรางกว้าง 0.30 เมตร ยาว 156 เมตร ลึก 0.30 เมตร (เส้นทางภายในหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำเตย หมู่ที่ 5 ปากรางกว้าง 0.30 เมตร ยาว 156 เมตร ลึก 0.30 เมตร (เส้นทางภายในหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (เครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่) งานสาธารณสุข จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางบ้านเจริญทอง ไปบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 14 บ้านเจริญทอง ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,600.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 9,600.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางภายในหมู่บ้าน บ้านหนองกุง หมู่ที่ ๑๒ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (เส้นทางไปบ้านวังไฮ) หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๖๘ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านวังไฮ หมู่ที่ 3 ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (เส้นทางภายในหมู่บ้าน) หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนค้อ หมู่ที่ ๑๐ (ช่วงที่ ๑) ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๖.๐๐ หนา ๐.๑๕ เมตร (เส้นทางภายในหมู่บ้าน) หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๒๔ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านวังไฮ หมู่ที่ 3 ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 58.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (เส้นทางภายในหมู่บ้าน) หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 290 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังเส้นทางไปสู่พื้นที่การเกษตร (เส้นทางไปหนองข่อน - ฝายท่าตาแสง) บ้านคำเตย หมู่ที่ 16 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังเส้นทางไปสู่พื้นที่การเกษตร (เส้นทางข้างวัดบ้านหนองกุง - ฝายน้ำล้นห้วยยาง) บ้านหนองกุง หมู่ที่ 12 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังเส้นทางไปสู่พื้นที่การเกษตร (เส้นทางไปป่าช้าบ้านหนองยาว) บ้านหนองยาว หมู่ที่ 11 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังเส้นทางไปสู่พื้นที่การเกษตร (เส้นทางจากบ้านนายหมอน ชัยรัตน์ - ถนนดินลูกรังโพนค้อกกไฮ) บ้านโพนค้อ หมู่ที่ 10 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,800.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรังเส้นทางไปสู่พื้นที่การเกษตร (เป็นหลุมเป็นบ่อ) (เส้นทางไปพื้นที่การเกษตร) บ้านทุ่งมน หมู่ที่ 8 ความยาว 1,600.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางภายในหมู่บ้าน บ้านโพนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๘ (เส้นทางบ้านนายอุทิศ ทีมอย ต่อ คสล.เดิม) ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒๘.๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 94
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำเตย หมู่ที่ ๔ เส้นทางภายในหมู่บ้าน (ช่วงที่ ๑) ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ช่วงที่2) ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒๐.๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังเส้นทางไปสู่พื้นที่การเกษตร (เส้นทางข้างบ้านนายอุทิศ ต้นสูง ถึง สี่แยกหนองดง) บ้านโพนป่าหว้าน หมู่ที่ 7 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังเส้นทางไปสู่พื้นที่การเกษตร (เส้นทางสวนยาง-ถนนดินลูกรังเส้นทางโพนสวรรค์ดอนแดง) บ้านโพนสวรรค์ หมู่ที่ 18 (ช่วงที่ 1) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 550.00 เมตร (ช่วงที่ 2) ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังเส้นทางไปสู่พื้นที่การเกษตร (เส้นทางฝายท่าตาแสง) บ้านคำเตย หมู่ที่ 5 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,800.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังเส้นทางไปสู่พื้นที่การเกษตร (เส้นทางนา นายชม เชียงเพ็ง - นานายสนั่น ชุดชา) บ้านคำเตย หมู่ที่ 4 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังเส้นทางไปสู่พื้นที่การเกษตร (เส้นทางรอบลำห้วยชะโนด) บ้านโพนสวรรค์ หมู่ที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางเชื่อมระหว่างตำบล บ้านเจริญทอง หมู่ที่ 14 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 143.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (เส้นทางบ้านเจริญทองไปบ้านหนองไผ่ ต่อคสล.เดิม) หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 858 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนแดง หมู่ที่ 15 (ช่วงที่ 1) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 165.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (ช่วงที่ 2) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 33.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (เส้นทางภายในหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางภายในหมู่บ้าน บ้านดอนแดง หมู่ที่ ๑๓ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๙๐.๐๐ ตารางเมตร (เส้นทางภายในหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเจริญทอง หมู่ที่ 14 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (เส้นทางรอบหมู่บ้าน) หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางภายในหมู่บ้าน บ้านดอนแดง หมู่ที่ ๙ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๐.๐๐ ตารางเมตร (เส้นทางไปวัดดอนหัวนำ้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางภายในหมู่บ้าน บ้านดอนแดง หมู่ที่ ๙ ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๖.๐๐ ตารางเมตร (เส้นทางภายในหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสำหรับภาคเรียนที่ 2/2565 นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ซี.ซีจำนวน 40 วัน สำหรับเด็กอนุบาล เด็ก ป.1-ป.6 ทั้ง 8 แห่ง และสำหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 8 แห่ง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสำหรับภาคเรียนที่ 2/2565 นม ยู.เอช.ที รสจืด 200 ซี.ซี จำนวน 60 วัน สำหรับเด็กอนุบาล เด็ก ป.1-ป.6 ทั้ง 8 แห่ง และสำหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 8 แห่ง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed ซื้อวัสดุตามโครงการคัดแยกขยะและการบริหารจัดการขยะเปียกในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์การแพทย์ (ฝ่ายสาธารณสุข) จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งมน หมู่ที่ 8 (ช่วงที่ 1,ช่วงที่ 2) กว้าง 0.30 เมตร ความยาวรวม 180 เมตร ลึก 0.30 เมตร (เส้นทางภายในหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางภายในหมู่บ้าน บ้านคำเตย หมู่ที่ 5 (ช่วงที่ 1,ช่วงที่ 2) ขนาดท่อคสล.ศก. 0.40 เมตร ความยาวรวม 180 เมตร พร้อมบ่อพักคสล. (เส้นทางภายในหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนป่าหว้าน หมู่ที่ 7 (ช่วงที่ 1,ช่วงที่ 2) กว้าง 0.30 เมตร ความยาวรวม 148 เมตร ลึก 0.30 เมตร (เส้นทางภายในหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำเตย หมู่ที่ 6 กว้าง 0.30 เมตร ความยาวรวม 128 เมตร ลึก 0.30 เมตร (เส้นทางภายในหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 60
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำเตย หมู่ที่ 4 กว้าง 0.30 เมตร ยาว 180 เมตร ลึก 0.30 เมตร (เส้นทางภายในหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
1 - 50 (ทั้งหมด 97 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
1671037200 นายก อบต.
นายไพศาล เคนจันทร์
นายก อบต.คำเตย
โทร : 098-0179646
นายไพศาล เคนจันทร์
นายก อบต.คำเตย
โทร : 098-0179646

สถิติ sitemap
วันนี้ 41
เดือนนี้1,568
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)43,650
ทั้งหมด 186,381