องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย call ข้อมูลการติดต่อ folder ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
บุคลากรภายใน
ปลัด อบต.
ส.ต.ท.สมศักดิ์ เลิศสงคราม
ปลัด อบต.คำเตย
โทร : 0981713825
ส.ต.ท.สมศักดิ์ เลิศสงคราม
ปลัด อบต.คำเตย
โทร : 0981713825
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ จำนวน 3 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 8 แห่ง ภาคเรียนที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 130 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กอนุบาล เด็ก ป.1 - ป.6 ของโรงเรียนทั้ง 8 แห่ง ภาคเรียนที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 130 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังเส้นทางไปสู่พื้นที่การเกษตร(เป็นหลุมเป็นบ่อ) (เส้นทางไปพื้นที่การเกษตร) บ้านทุ่งมน หมู่ที่ 8 ความยาว 1,600 เมตร หรือมีปริมาณดินรองพื้นทาง(ดินลูกรังวัสดุมวลรวม)ไม่น้อยกว่า 560.00 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเส้นทางไปสู่พื้นที่การเกษตร (เส้นทางข้างบ้านนายอุทิศ ต้นสูง ถึงสี่แยกหนองดง ) บ้านโพนป่าหว้าน หมู่ที่ 7 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร หรือมีปริมาณดินรองพื้นทาง(ดินลูกรังวัสดุมวลรวม) ไม่น้อยกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเส้นทางไปสู่พื้นที่การเกษตร(เส้นทางนานายชม เชียงเพ็ง - นานายสนัน ชุดชา ) บ้านคำเตย หมู่ที่ 4 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 800.00 เมตรหรือมีปริมาณดินรองพื้นทาง(ดินลูกรังวัสดุมวลรวม)ไม่น้อยกว่า 960 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเส้นทางไปสู่พื้นที่การเกษตร(เส้นทางข้างวัดบ้านหนองกุง - ฝายน้ำล้นหวยยาง) บ้านหนองกุง หมู่ที่ 12 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร หรือมีปริมาณดินรองพื้นทาง(ดินลูกรังวัสดุมวลรวม)ไม่น้อยกว่า 960.00 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเส้นทางไปสู่พื้นที่การเกษตร (เส้นทางจากบ้านนายหมอน ชัยรัตน์ - ถนนดินลูกรังโพนค้อกกไฮ) บ้านโพนค้อ หมู่ที่ 10 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,800.00 เมตรหรือมีปริมาณดินรองพื้นทาง(ดินลูกรังวัสดุมวลรวม)ไม่น้อยกว่า 1,080.00 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเส้นทางไปสู่พื้นที่การเกษตร(เส้นทางไปป่าช้าบ้านหนองยาว) หมู่ที่ 11 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร หรือมีปริมาณดินรองพื้นทาง(ดินลูกรังวัสดุมวลรวม)ไม่น้อยกว่า 720.00 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเส้นทางไปสู่พื้นที่การเกษตร (เส้นทางฝายท่าตาแสง) บ้านคำเตย หมู่ที่ 5 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,800.00 เมตร หรือมีปริมาณดินรองพื้นทาง(ดินลูกรังวัสดุมวลรวม)ไม่น้อยกว่า 1,008 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเส้นทางไปสู่พื้นที่การเกษตร(เส้นทางรอบลำหวยชะโนด) บ้านโพนสวรรค์ หมู่ที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,100 เมตรหรือมีปริมาณดินรองพื้นทาง (ดินลูกรังวัสดุมวลรวม)ไม่น้อยกว่า 825.00 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังเส้นทางรอบอ่างเก็บน้ำห้วยคำเดื่อ(เส้นทางรอบอ่างเก็บน้ำห้วยคำเดื่อ ทิศตะวันตก) บ้านหนองดินแดง หมู่ที่ 1 ปริมาณดินรองพื้นทาง(ดินลูกรังวัสดุมวลรวม) ไม่น้อยกว่า 1,088 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเส้นทางไปสู่พื้นที่การเกษตร(เส้นทางไปบึงผักหนาม) บ้านดอนแดง หมู่ที่ 15 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400 เมตร หรือมีปริมาณดินรองพื้นทาง(ดินลูกรังวัสดุมวลรวม)ไม่น้อยกว่า 320.00 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเส้นทางไปสู่พื้นที่การเกษตร(เส้นทางข้ามลำห้วยสายป่าก่อ) บ้านดอนแดง หมู่ที่ 13 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร หรือมีปริมาณดินรองพื้นทาง (ดินลูกรังวัสดุมวลรวม)ไม่น้อยกว่า 360.00 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางภายใน หมู่บ้าน บ้านดอนแดง หมู่ที่ 9 (เส้นทางภายในหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางภายใน หมู่บ้าน บ้านดอนแดง หมู่ที่ 15 (เส้นทางภายในหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 60
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางภายใน หมู่บ้าน บ้านเจริญทอง หมู่ที่ 14 (เส้นทางบ้านเจริญทอง ไป บ้านกล้วย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 60
rss_feed จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองดินแดง หมู่ที่ 1 (เส้นทางบ้านนายสุนทร แก้วแยง - บ้านนายพรมมา ดีกิ่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 97
rss_feed จ้างเหมาโครงการต่อเติมอาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย(ด้านหลังอาคาร)โถงเก็บของ และห้องปฏิบัติการซ่อมบำรุงกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 97
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กอนุบาล เด็ก ป.1 - ป.6 ของโรงเรียนทั้ง 8 แห่ง ภาคเรียนที่ 2/2564 จำนวน 130 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 91
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 8 แห่ง ภาคเรียนที่ 2/2564 จำนวน 130วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 93
rss_feed จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านโพนสวรรค์ หมู่ที่ 2 ถึงสายบ้านดอนแดง หมู่ที่ 9 บ้านโพนสวรรค์ หมู่ที่ 2 ตำบลคำเตย กว้าง 4 เมตร ยาว 4,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 104
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 103
rss_feed จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านคำเตย หมู่ที่ 4 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.15 เมตร (เส้นทางไปโรงน้ำ ม.4 ต่อคสล.เดิม)หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 460 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 113
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านวังไฮ หมู่ที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.15 เมตร (เส้นทางบ้านวังไฮไปบ้านหนองกุง) หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 460 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 106
rss_feed จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านทุ่งมน หมู่ที่ 8 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร(ช่วงที่1 เส้นทางข้างวัดศรีมงคล ,ช่วงที่2 เส้นทางข้างวัดศรีมงคลต่อ คสล.เดิม,ช่วงที่3 เส้นทางเข้าวัดศรีมงคล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 106
rss_feed จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางภายในหมู่บ้านบ้านทุ่งมน หมู่ที่ 17 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 95 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 475 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 103
rss_feed จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางภายในหมู่บ้านบ้านโพนสวรรค์ หมู่ที่ 18 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.15 เมตร (เส้นทางบ้านนางชบาไพร ต่อ คสล.เดิม)หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 460 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 110
rss_feed จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านคำเตย หมู่ที่ 6 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 95 เมตร หนา 0.15 เมตร (เส้นทางไปวัดบ้านคำเตย)หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 475 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 104
rss_feed จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางภายในหมู่บ้านบ้านโพนค้อ หมู่ที่ 10 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.15 เมตร (เส้นทางถนนดินลูกรังบ้านโพนค้อไปบ้านกกไฮ)หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 460 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 107
rss_feed จ้างเหมาบริการระบบวงจรอินเทอร์เน็ต ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 108
rss_feed จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านโพนสวรรค์ ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 203.00 เมตร หนา0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 812.00 ตารางเมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 104
rss_feed จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโพนสวรรค์ ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 203.00 เมตร หนา0.15 เมตร (หรือมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 812.00ตารางเมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 108
rss_feed จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านคำเตย ตำบลคำเตยอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 207.00 เมตร หนา0.15 เมตร (หรือมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 828.00 ตารางเมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 108
rss_feed จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางภายในหมู่บ้าน (เส้นทางไปหนองพอก) หมู่ที่ 9 บ้านดอนแดง ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 201.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 804.00 ตารางเมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 106
1 - 35 (ทั้งหมด 35 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
1632848400 นายก อบต.
นายไพศาล เคนจันทร์
นายก อบต.คำเตย
โทร : 098-0179646
นายไพศาล เคนจันทร์
นายก อบต.คำเตย
โทร : 098-0179646

สถิติ sitemap
วันนี้ 75
สัปดาห์นี้1,897
เดือนนี้7,138
ปีนี้85,656
ทั้งหมด162,746