messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ folder ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงาน
info นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุ้มครองข้อมุลส่วนบุคคล
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตยจัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเตยเพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันการนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ภายใต้ Domain Name “www.khamtoei.go.th/” ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเตยไปใช้โดยมีเจตนาไม่สุจริต 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตยจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเตยเท่าที่จำเป็น ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น โดยขึ้นอยู่กับประเภทของบริการที่ท่านใช้ผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเตยเช่น การลงทะเบียนสมัครใช้บริการบางประเภท การลงทะเบียนกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทำผ่านเว็บไซต์ ภายใต้ Domain Name “www.khamtoei.go.th/” ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย 2. การบันทึกข้อมูลผู้ใช้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตยมีการเก็บบันทึกข้อมูลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเตยได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) วันที่ และเวลา เว็บไซต์ที่เข้าออกก่อนและหลัง ประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) เป็นต้น ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตยจะนำข้อมูลที่ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในการดำเนินการเพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการต่อไป โดยการบันทึกข้อมูลดังกล่าวเป็นไปตามมาตรา 26 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ที่กำหนดให้ผู้ให้บริการต้องเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ แต่ในกรณีจำเป็น พนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้ผู้ให้บริการผู้ใดเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้เกิน 90 วัน แต่ไม่เกิน 2 ปี เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายและเฉพาะคราวก็ได้ 3. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตยจะเก็บรวบรวม รักษา และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ และการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 4. ข้อจำกัดในการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตยจะมิให้มีการเปิดเผย หรือแสดง หรือทำให้ปรากฏในลักษณะอื่นใดซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล หรือเป็นกรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้กระทำได้ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตยจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลที่สามเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้อง เช่น การเสนอขายสินค้าทางโทรศัพท์ เป็นต้น 5. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตยมีการใช้มาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลโดยมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตยได้จำกัดการเข้าใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลไว้เพียงเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตยที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตยกำหนดให้ผู้รับจ้าง (Outsource) ที่จำเป็นต้องเก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลของผู้ใช้บริการ โดยห้ามนำข้อมูลไปใช้นอกเหนือจากที่กำหนดให้ดำเนินการ 6.ข้อแนะนำในการการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อขอรับบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเตยท่านจะได้รับหมายเลขประจำตัวผู้ใช้ (User ID) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับเข้าสู่ระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตยจะทราบหมายเลขประจำตัวผู้ใช้ (User ID) ของท่าน แต่จะไม่ทราบรหัสผ่าน (Password) ของท่าน โดยท่านมีหน้าที่รักษาหมายเลขประจำตัวผู้ใช้ (User ID) และรหัสผ่าน (Password) ของท่านอย่างเคร่งครัด ไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลอื่น ทั้งนี้ ท่านควรเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) เป็นประจำ และทุกครั้งที่ท่านใช้บริการเสร็จแล้ว ท่านควรคลิก “ออกจากระบบ” เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นสามารถทำรายการจากบัญชีผู้ใช้งานของท่านได้ 7. การใช้คุกกี้ (Cookies) คุกกี้ (Cookies) เป็นกระบวนการเพื่อทำให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเตยได้สะดวกขึ้น คุกกี้มีประโยชน์สำหรับให้เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถเรียกใช้ข้อมูลเหล่านั้นได้ในภายหลัง คุกกี้จะถูกติดตั้งในขณะที่ท่านเรียกดูเว็บไซต์ หลังจากที่ท่านเลิกใช้งานโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) แล้ว คุกกี้บางตัวจะถูกจัดเก็บไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านในรูปแบบไฟล์ หรืออาจจะหมดอายุ หรือไม่มีการเก็บ ท่านสามารถปรับโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) ของท่านให้รองรับการทำงานของคุกกี้หรือไม่ก็ได้ 8. การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตยอาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตยขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่ใช้บริการเว็บไซต์ Domain Name “www.khamtoei.go.th/” ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย 9. การปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตยกำหนดให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตยที่เกี่ยวข้องต้องให้ความสำคัญและรับผิดชอบในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย ________________________________________ ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลฉบับนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตยยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเตยต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตยได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ หน่วยงาน : สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เว็บไซต์ : https:// www.khamtoei.go.th/” ที่อยู่ : 211 หมู่ที่ 1 ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000 โทรศัพท์ : 0 4219 0183 โทรสาร : 0 4219 0183