อบต.คำเตย

งานจัดเก็บภาษี

การชำระภาษีประจำปี  (ภาษีป้าย  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบำรุงท้องที่ )