อบต.คำเตย

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ รายรอบ ปี 2561

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ รอบ 6 เดือน  ปี 2561
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ รอบ 12 เดือน  ปี 2561
​​​​​​​