อบต.คำเตย

การเมืองการปกครอง

2.1 ประวัติศาสตร์และความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เดิมคือ สภาตำบลคำเตย ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2518 ในสมัย มรว.คึกฤทธิ์ ปราโมทย์ เป็นนายกรัฐมนตรี โดยมีนายพายัพ สบายใจ เป็นปลัด อบต.คำเตย คนแรก และมีนายเสาแก้ว โคตรที กำนันตำบลคำเตย เป็นประธานกรรมการบริหารโดยตำแหน่งและ มีสมาชิกสภาตำบลจำนวน 18 คน (ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 18 หมู่บ้านเป็นสมาชิกสภาตำบลโดยตำแหน่ง) ต่อมาได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2538 ทำให้สภาตำบลที่มีอยู่เดิมมีฐานะเป็นนิติบุคคล และสภาตำบลคำเตยได้ยกฐานะจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ลงราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป ที่ 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 2 มีนาคม 2540 จนถึงปัจจุบัน โดยมีรายนามผู้ดำรงตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
ประธานกรรมการบริหาร
ลำดับ ชื่อ ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายเสาแก้ว โคตรที พ.ศ. 2540 – 2541
2 นายไฮ เคนจันทร์ พ.ศ. 2541 – 2541
3 นายทวนทอง ภาโสม พ.ศ. 2541 – 2542
4 นายสมศักดิ์ หาวงค์ พ.ศ. 2542 – 2544
5 นายบัญญัติ คำพรหม พ.ศ. 2544 – 2545
6 นายสังวาล ด้วงยา พ.ศ. 2545 – 2546
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ลำดับ ชื่อ ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายสังวาล ด้วงยา พ.ศ. 2546 – 2548
2 นายไพศาล เคนจันทร์ พ.ศ. 2548 – 2552
3 นายจันทรจร มองบุญ พ.ศ. 2552 – 2557
4 นายไพศาล เคนจันทร์ พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ลำดับ ชื่อ ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายพายัพ สบายใจ พ.ศ. 2540 – 2541
2 นายไพโรจน์ โสมณวัตร พ.ศ. 2541 – 2542
3 นายวิรัตน์ ดวงพรม พ.ศ. 2542 – 2546
4 นายก่อกษาปณ์ อุปถัมภ์ พ.ศ. 2546 - 2551
5 ส.ต.ท.สมศักดิ์ เลิศสงคราม พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ลำดับ ชื่อ ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายบัญญัติ คำพรหม พ.ศ. 2540 – 2544
2 นายเจริญ หุมแพง พ.ศ. 2544 – 2548
3 นายเตียน หาวงษ์ พ.ศ. 2548 - 2552
4 นายสุพัตร ต้นสูง พ.ศ. 2552 – 2557
5 นายศักดิ์เวียงชัย เคนจันทร์ พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ลำดับ ชื่อ ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายวิชาติ ดวนลี พ.ศ. 2540 – 2544
2 นายฬิกา วาที พ.ศ. 2544 – 2548
3 นายก่อกษาปณ์ อุปถัมภ์ พ.ศ. 2548 – 2551
4 นายสุนทร ดาเพ็ง พ.ศ. 2551 – 2552
5 ส.ต.ท.สมศักดิ์ เลิศสงคราม พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน