อบต.คำเตย

สาธารณสุข

จำนวนพนักงาน x คน (ข้าราชการ x คน ลูกจ้างประจำ x คน พนักงานจ้าง x คน)

ชื่อ: นายชัย  แก้วหาวงค์
ตำแหน่ง: คนงานประจำรถขยะ

ชื่อ: นายสมศรี  ดาศรี
ตำแหน่ง: คนงานประจำรถขยะ

ชื่อ: xxxxxx
ตำแหน่ง: xxxxxx

ชื่อ: xxxxxx
ตำแหน่ง: xxxxxx

ชื่อ: xxxxxx
ตำแหน่ง: xxxxxx