อบต.คำเตย

สภา อบต.

จำนวนสมาชิก xxx คน

ชื่อ: นายศักดิ์เวียงชัย เคนจันทร์
ตำแหน่ง: ประธานสภา อบต.คำเตย

ชื่อ: นายดำรงศักดิ์ ปะทา
ตำแหน่ง: รองประธานสภา

ชื่อ: นายสุพิศ บริบูรณ์
ตำแหน่ง: ส.อบต. หมู่ที่.1

ชื่อ: xxxx
ตำแหน่ง: ส.อบต. หมู่ที่.1

ชื่อ: นายสมชาย จันทวงค์
ตำแหน่ง: ส.อบต. หมู่ที่.2

ชื่อ: xxxx
ตำแหน่ง: ส.อบต. หมู่ที่.2

ชื่อ: นายทศภณร์ หุมแพง
ตำแหน่ง: ส.อบต. หมูที่ 3

ชื่อ: นายบังอร มาดี
ตำแหน่ง: ส.อบต.หมู่ที่ 3

ชื่อ: นายนพดล ชมโสม
ตำแหน่ง: ส.อบต.หมู่ที่ 4

ชื่อ: นายวิชัย บุดดา
ตำแหน่ง: ส.อบต.หมู่ที่ 4

ชื่อ: นายบัวไล โพธิราช
ตำแหน่ง: ส.อบต.หมู่ที่ 5

ชื่อ: นายชาญศักดิ์ ปราบนา
ตำแหน่ง: ส.อบต.หมู่ที่ 5

ชื่อ: xxxx
ตำแหน่ง: ส.อบต.หมู่ที่ 6

ชื่อ: xxxxxx
ตำแหน่ง: ส.อบต.หมู่ที่ 6

ชื่อ: xxxx
ตำแหน่ง: ส.อบต.หมู่ที่ 7

ชื่อ: xxxxxx
ตำแหน่ง: ส.อบต.หมู่ที่ 7

ชื่อ: นายสมศักดิ์ มองบุญ
ตำแหน่ง: ส.อบต.หมู่ที่ 8

ชื่อ: xxxxxx
ตำแหน่ง: ส.อบต.หมู่ที่ 8

ชื่อ: นายดำรงค์ศักดิ์ ปะทา
ตำแหน่ง: ส.อบต.หมู่ที่ 9

ชื่อ: นายม้าว แสงบุญ
ตำแหน่ง: ส.อบต.หมู่ที่ 9

ชื่อ: xxxx
ตำแหน่ง: ส.อบต.หมู่ที่ 10

ชื่อ: xxxx
ตำแหน่ง: ส.อบต.หมู่ที่ 10

ชื่อ: นายกาฬสร ดวนลี
ตำแหน่ง: ส.อบต.หมู่ที่ 11

ชื่อ: xxxx
ตำแหน่ง: ส.อบต.หมู่ที่ 11

ชื่อ: นายใครทอน พาพรม
ตำแหน่ง: ส.อบต.หมู่ที่ 12

ชื่อ: xxxx
ตำแหน่ง: ส.อบต.หมู่ที่ 12

ชื่อ: นายเตียน หาวงษ์
ตำแหน่ง: ส.อบต.หมู่ที่ 13

ชื่อ: xxxx
ตำแหน่ง: ส.อบต.หมู่ที่ 13

ชื่อ: xxxx
ตำแหน่ง: ส.อบต.หมู่ที่ 14

ชื่อ: xxxx
ตำแหน่ง: ส.อบต.หมู่ที่ 14

ชื่อ: xxxx
ตำแหน่ง: ส.อบต.หมู่ที่ 15

ชื่อ: xxxx
ตำแหน่ง: ส.อบต.หมู่ที่ 15

ชื่อ: xxxx
ตำแหน่ง: ส.อบต.หมู่ที่ 16

ชื่อ: xxxx
ตำแหน่ง: ส.อบต.หมู่ที่ 16

ชื่อ: xxxx
ตำแหน่ง: ส.อบต.หมู่ที่ 17

ชื่อ: xxxx
ตำแหน่ง: ส.อบต.หมู่ที่ 17

ชื่อ: xxxx
ตำแหน่ง: ส.อบต.หมู่ที่ 18

ชื่อ: xxxx
ตำแหน่ง: ส.อบต.หมู่ที่ 18