อบต.คำเตย

ป้องกันสาธารณภัย

จำนวนพนักงาน x คน (ข้าราชการ x คน ลูกจ้างประจำ x คน พนักงานจ้าง x คน)

ชื่อ: xxxx
ตำแหน่ง: xxxx

ชื่อ: xxxx
ตำแหน่ง: xxxx

ชื่อ: xxxxxx
ตำแหน่ง: xxxxxx

ชื่อ: xxxxxx
ตำแหน่ง: xxxxxx

ชื่อ: xxxxxx
ตำแหน่ง: xxxxxx