อบต.คำเตย

การศึกษา

จำนวนพนักงาน x คน (ข้าราชการ x คน ลูกจ้างประจำ x คน พนักงานจ้าง x คน)

ชื่อ: นายอิทธิวัฒน์ สมจี
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา

ชื่อ: นางอมร โสมรินทร์
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.โพนค้อ

ชื่อ: นางเตือนใจ แก้วหาวงค์
ตำแหน่ง: ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดไตรรัตนาราม

ชื่อ: นางกลิ่นผกา ศุภอภิวงศ์
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.คำเตย

ชื่อ: นางเยาวลักษณ์ สิงห์แพง
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดไตรรัตนาราม

ชื่อ: นางสาวอุราภรณ์ หาวงค์
ตำแหน่ง: ครูผู้ดูแลเด็ก

ชื่อ: นางกุลวรา วงค์ศรีลา
ตำแหน่ง: ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดไตรรัตนาราม

ชื่อ: นางนภา นันทสา
ตำแหน่ง: ครูผู้ดูแลเด็ก(ชำนาญการ) ศพด.คำเตย

ชื่อ: นางนิดาวรรณ มีภูคำ
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านโพนสวรรค์

ชื่อ: นางนิตยา คนครอง
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดไตรรัตนาราม

ชื่อ: นางวิไลภรณ์ พาพิมพ์
ตำแหน่ง: ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.คำเตย

ชื่อ: นางสใบแพร นันสา
ตำแหน่ง: ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านโพนค้อ

ชื่อ: นางสมปอง ไชยรัตน์
ตำแหน่ง: ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.โพนสวรรค์

ชื่อ: นางสาวกนกเนตร ชัยเทศน์
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.วังไฮ-หนองกุง

ชื่อ: นางสาวรุ่งฤดี วงษ์สีดา
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังไฮ-หนองกุง

ชื่อ: นางอังคนา โคตรที
ตำแหน่ง: ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.คำเตย

ชื่อ: นางอัจฉรา พิมพ์โต่ง
ตำแหน่ง: ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดสามัคคีธรรม