อบต.คำเตย

คณะผู้บริหาร อบต.คำเตย

ชื่อ: นายไพศาล เคนจันทร์
ตำแหน่ง: นายก อบต.คำเตย   

โทรศัพท์  098-017-9646

ชื่อ: นายศึกษิต สมจี
ตำแหน่ง: รองนายก อบต.คำเตย

โทรศัพท์  084-463-4727

ชื่อ: นายสุพัตร ต้นสูง
ตำแหน่ง: รองนายก อบต.คำเตย

ชื่อ: นายบุญเรือง รับจันทร์
ตำแหน่ง: เลขานุการนายกฯ

โทรศัพท์  098-5985432