อบต.คำเตย

คณะผู้บริหาร อบต.คำเตย

ชื่อ: นายไพศาล เคนจันทร์
ตำแหน่ง: นายก อบต.คำเตย

ชื่อ: นายศึกษิต สมจี
ตำแหน่ง: รองนายก อบต.คำเตย

ชื่อ: นายสุพัตร ต้นสูง
ตำแหน่ง: รองนายก อบต.คำเตย

ชื่อ: นายบุญเรือง รับจันทร์
ตำแหน่ง: เลขานุการนายกฯ