อบต.คำเตย

เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่สำคัญของ อบต.คำเตย

เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย

รายการ

ปี พ.ศ. 2559

 

สำนักปลัด

กองคลัง

กองช่าง

กองสวัสดิการฯ

ส่วนกลาง

รวม

1. เครื่องพิมพ์ดีด

-

-

-

-

1

1

2. เครื่องคอมพิวเตอร์

10

5

6

3

-

26

3. เครื่องถ่ายเอกสาร

-

-

-

-

1

1

4. โปรเจคเตอร์พร้อมอุปกรณ์

1

-

-

-

-

1

5. โทรศัพท์ / โทรสาร

2

-

1

-

1

4

6. กล้องถ่ายรูป

3

-

1

-

-

4

7. กล้องถ่ายวีดีโอ

1

-

-

-

-

1

8. กล้องวัดระดับ

-

-

1

-

-

1

9. เครื่อง GPS

-

-

1

-

-

1

10. โน๊ตบุ๊ค

2

1

1

-

-

4