อบต.คำเตย

ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
การรวมกลุ่มของประชาชน
การรวมกลุ่มที่สำคัญในตำบลคำเตย มีจำนวนทั้งสิ้น 103 กลุ่ม
แยกประเภทกลุ่มย่อยได้ดังนี้
- กลุ่มส่งเสริมอาชีพ,กลุ่มเกษตรกร จำนวน 31 กลุ่ม
- กลุ่มเศรษฐกิจชุมชน จำนวน 20 กลุ่ม
- กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ จำนวน 18 กลุ่ม
- กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน จำนวน 18 กลุ่ม
- กลุ่มแม่บ้าน จำนวน 18 กลุ่ม
- กลุ่ม สตรีประจำหมู่บ้าน จำนวน 18 กลุ่ม
- กลุ่มกองทุนสวัสดิการสังคม จำนวน 1 กลุ่ม
- กลุ่มกองทุนหลักประกันสุขภาพ จำนวน 1 กลุ่ม
- ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลคำเตย จำนวน 1 ศูนย์
- สภาเด็กและเยาวชนตำบลคำเตย จำนวน 1 แห่ง
- ศูนย์เยาวชนตำบลคำเตย จำนวน 1 ศูนย์