อบต.คำเตย

สถานะทางการเงินการคลัง

ตารางแสดงสถานะการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551– 2560

รายการ

เงินอุดหนุนทั่วไป
และรัฐบาลจัดสรรให้

เงินรายได้

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์

รวม
(บาท)

เงินสะสม
(บาท)

ปีงบประมาณ  2551

19,890,514.66

12,677,294.36

10,000.00

33,974,061.20

2,865,366.33

ปีงบประมาณ  2552

20,135,239.26

13,182,787.71

3,416,818.00

36,743.844.97

11,090,253.89

ปีงบประมาณ  2553

17,931,498.00

17,723,393.05

7,417,621.40

35,654,882.05

13,947,897.68

ปีงบประมาณ  2554

17,514,198.00

12,283,300.00

7,417,621.40

37,212,119.40

5,460,923.26

ปีงบประมาณ 2555

14,019,498.00

17,668,502.00

11,213,945.00

42,901945.00

19,828,881.97

ปีงบประมาณ 2556

16,810,575.12

703,929.88.00

19,336,320.00

36,850,825.00

20,147,031.07

ปีงบประมาณ 2557

19,469,236.00

11,021,172.00

16,466,642.00

46,957,050.00

38,711,757.83

ปีงบประมาณ 2558

21,064,221.00

24,625,919.82

19,002,744.00

64,692,884.82

25,695,903.74

ปีงบประมาณ 2559

18,429,125.00

26,297,785.81

20,179,950.00

64,906,860.81

16,895,224.64

ปีงบประมาณ 2560

36,531,690.00

24,623,100.00

-

61,154,790.00

-

***หมายเหตุ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ข้อมูลจากประมาณการรายรายรับ ข้อบัญญัติฯ ปี พ.ศ. 2560 ***