อบต.คำเตย

ศักยภาพของ อบต.คำเตย

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เป็น อบต.ขนาดกลาง มีขีดความสามารถในการบริหารงาน เพื่อให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่การปกครองได้อย่างมีประสิทธิภาพและ เต็มความสามารถ โดยมีระบบโครงสร้างการบริหารงาน อัตรากำลังบุคลากรขององค์กร สถานะการคลัง และเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและอยู่ในสภาพที่พร้อม ใช้งาน