อบต.คำเตย

กองช่าง

จำนวนพนักงาน 7 คน (ข้าราชการ 2 คน พนักงานจ้าง 5 คน)

ชื่อ: นายยอดชาย   พันแสน
ตำแหน่ง: ผอ.กองช่าง

ชื่อ: นางสาววราภรณ์  ธนะนัน
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการกองช่าง

ชื่อ: นางสาวมลฤทัย  คำคู
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ชื่อ: นายประวิทย์  อินพิมพ์
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยช่างโยธา

ชื่อ: นายพูนศักดิ์  เคนจันทร์
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

ชื่อ: นายวินัย  อำคาพานี
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

ชื่อ: นายอิทธิรัส  ทุมที
ตำแหน่ง: ช่วยช่วงสำรวจ

ชื่อ: นายมณี  เพ็งพรม
ตำแหน่ง: คนงานทั่วไป