อบต.คำเตย

กองคลัง

ข้าราชการ 3 ภารกิจ 3 จ้างเหมา 1

ชื่อ: นางสาววิวาห์รัก  บัวชุม
ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ  รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง

ชื่อ: นางสุภาวดี  พิมพ์กลาง
ตำแหน่ง: จนท.จัดเก็บรายได้

ชื่อ: นางสาวคณิตา  สายรัตน์
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี

ชื่อ: นางสาวกัชนา  ศรีแก้วน้ำใส
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ชื่อ: นางสาวนวลอนงค์  พรหมดี
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานพัสดุ

ชื่อ: นางสาวธัญลักษณ์  มาดี
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

ชื่อ: นายระเอียด  ทุมที
ตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง