อบต.คำเตย

สำนักงานปลัด

จำนวนพนักงาน 28 คน (ข้าราชการ 6 คน ,พนักงานจ้าง 22 คน)

ชื่อ: สิบตำรวจโท สมศักดิ์  เลิศสงคราม
ตำแหน่ง: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย

ชื่อ: นายจักรภพ  นาวงค์หา
ตำแหน่ง: รองปลัด อบต.คำเตย

ชื่อ: นายชนินทร  หอมเมือง
ตำแหน่ง:  นักทรัพยากรบุคคล  รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

ชื่อ: นางสาวมัชรินทร์  แวงวรรณ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ

ชื่อ: นางดวงใจ  แคมชัยสงค์
ตำแหน่ง:  เจ้าพนักงานธุรการ

ชื่อ: นางสาวขนิษฐา  จำปา
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ชื่อ: นางสาวดอกอ้อ ยงทอง
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ชื่อ: นางสาวเมธิณี  วิบูลย์กุล
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเกษตร

ชื่อ: นางสาวนงค์รักษ์  ต้นเคน
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

ชื่อ: นางชารียา  หาวงค์
ตำแหน่ง: คนงานทั่วไป

ชื่อ: นายงามพล  เคนจันทร์
ตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง

ชื่อ: นายพลพล  มาลี
ตำแหน่ง: พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

ชื่อ: นายทำนอง  มาเมฆ
ตำแหน่ง: คนสวน

ชื่อ: นายณฐาภพ นามเจริญ
ตำแหน่ง: จ้างเหมาบริการ