อบต.คำเตย

ประกาศการองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย  เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-พ.ศ.2566 ) ปรับปรุงครั้งที่ 2  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ไฟล์แนบเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร 1 (531.16 kb)